messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
8 กรกฎาคม 2567
สรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย : adminเปิดอ่าน : 3
11 มิถุนายน 2567
การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2567 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 12
15 พฤษภาคม 2567
ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 2 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 16
15 พฤษภาคม 2567
โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ grade โดย : adminเปิดอ่าน : 17
9 พฤษภาคม 2567
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ grade โดย : adminเปิดอ่าน : 12
1 เมษายน 2567
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 28
27 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 554
9 กุมภาพันธ์ 2567
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดย : adminเปิดอ่าน : 10
8 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน poll โดย : adminเปิดอ่าน : 45
8 กุมภาพันธ์ 2567
อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 37
8 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานงบแสดงฐานะงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2567 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 41
8 กุมภาพันธ์ 2567
การจดทะเบียนพาณิชย์ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 40
31 มกราคม 2567
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 34
29 ธันวาคม 2566
ภูมิปัญญาชาวบ้าน พ.ศ.2566 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 19
29 ธันวาคม 2566
ข้อมูลลานกีฬา หมู่ 1-10 ประจำปี 2566 โดย : adminเปิดอ่าน : 10
20 พฤศจิกายน 2566
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินที่วางเงินมัดจำรังวัดที่ดินค้างบัญชีเกิน ๕ ปี ไปขอรับเงินคืน | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 76
14 พฤศจิกายน 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลปางกู่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 42
13 พฤศจิกายน 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลปางกู่ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 48
13 พฤศจิกายน 2566
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 93
30 สิงหาคม 2566
ชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย : adminเปิดอ่าน : 8
1 - 20 (ทั้งหมด 111 รายการ) 1 2 3 4 5 6