messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_circle คณะผู้บริหาร
(นายระวี ไสยสัตย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
โทร : 087-2188904
(นายชูศักดิ์ อาจวิชัย)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
โทร : 081-0506477
(นางสาวปัญญาดา จาระ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
โทร : 088-3291706
(นางสาวเอ็มอร ภูเงิน)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
โทร : 083-3563613
account_circle สมาชิกสภา
(นายวารี ศรีมีคร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
โทร : 087-9493254
(นางสุภารัตน์ ทิพย์แสง)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
โทร : 094-6717221
(นายองอาจ ละคร)
สมาชิกสภา อบต.ปางกู่ หมู่ที่ 1
โทร : 093-7930348
(นายวรวิช ดรครชุม)
สมาชิกสภา อบต.ปางกู่ หมู่ที่ 2
โทร : 098-6075510
(นางสมคิด สระบัว)
สมาชิกสภา อบต.ปางกู่ หมู่ที่ 4
โทร : 098-4095643
(นายนิยม ทับจันทร์)
สมาชิกสภา อบต.ปางกู่ หมู่ที่ 6
โทร : 081-2052844
(นายจรรยา โคกศรีอำนวย)
สมาชิกสภา อบต.ปางกู่ หมู่ที่ 7
โทร : 084-4202434
(นายณรงค์ เดี่ยวผา)
สมาชิกสภา อบต.ปางกู่ หมู่ที่ 8
โทร : 093-4451058
(นายสมอาจ กองอ้น)
สมาชิกสภา อบต.ปางกู่ หมู่ที่ 9
โทร : 065-0821599
(นายสมจิตร ศรีเพียแก้ว)
สมาชิกสภา อบต.ปางกู่ หมู่ที่ 10
โทร : 084-2392719
account_circle สำนักปลัด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
นายวุฒิชัย อินทะชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 095-1684289
นายอดิเทพ ทินบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายอดิศักดิ์ หงษ์โง่น
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนิตยา ทองล้วน
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 064-4469397
นายอนุพงษ์ ทาวงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุเมธา มาริณี
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
โทร : 085-7598823
นางสาวศิริธรรม กองอ้น
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 086-2292549
นางสาวอนุธิดา พรมคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวีระยุทธ กองอ้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
โทร : 088-5363323
นายวุฒิชัย ไสยสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทร : 095-6691962
นายพุฒิพงษ์ ศรีบุตรดี
พนักงานขับรถ
โทร : 080-7536986
นายสำเร็จ บุญแก้ว
นักการ
โทร : 062-1940620
นายอดิศักดิ์ สังขทิพย์
พนักงานขับรถ
โทร : 098-1171484
นางทองวาส ธงศรี
แม่บ้าน
โทร : 083-3626764
นายมานพ อัควงค์
คนงานทั่วไป
โทร : 063-6519923
นายวทัญญู แก้วมาตร
คนงานทั่วไป
โทร : 061-4267385
account_circle กองคลัง
นางอัจฉรา ต่อนสุรา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-7695629
นางชญาธร ยาพันธุ์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 099-9765302
นางสาวจันทร์ธิลา ด่านพงษ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 097-1127656
นางสาวกรรณิกา มงคลชัย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวภัทรจารินทร์ โชตะวัน
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 099-9213466
นางสาวสุดารัตน์ ปัดนาถา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 061-0308166
นางสาวณัฐธิดา ศรียอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 080-6146615
account_circle กองช่าง
นายประชา ประชากุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-0514587
นายอังคาร จันขัน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 081-7290479
นายทินรัตน์ ทองหล่อ
นายช่างไฟฟ้า
โทร : 096-9194602
นายสุรสิทธิ์ มาสุข
ผู้ช่วยนายช่ายโยธา
โทร : 090-4561238
account_circle กองสวัสดิการสังคม
นางอุบล หมื่นชนะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 089-2767995
พันจ่าเอก มาณพ ดียะตามเจริญ
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 080-0122347
นางสาวนุจนีย์ ศิลาเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 084-7011523
account_circle กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวภิญญาพัชญ์ ดาเหล็ก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 094-3562328
นายเกียรติคุณ แว่นศิลา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกัญญาภัทร ภูเงิน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 086-9745996
นางลำดวน อินทรักษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-2248947
นางสาววิไลวรรณ วะปะแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 061-0275358
นางสาวพรทิพย์ มาตเลี้ยม
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 086-2351478
นางวิไลวรรณ มณีเลิศ
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 084-9438097
นางสาวอัญชลี ภูเงิน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจันทร์ดัย แก่นโสม
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 084-7922588
นางสาวปัทมา กองบาง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 080-1946948
นางสาวอภิยดา มากจุล
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 087-8658472
นางพิกุล กลางนา
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 061-6637147
นางทวี มูลตรีภักดี
คนงานทั่วไป
โทร : 098-1974002
account_circle ตรวจสอบภายใน
นางสาวกานต์มณี ไชยศรีฮาด
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
โทร : 063-5962853