messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
check_circle ข้อมูลทั่วไป อบต.
สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ 1. สภาพทั่วไป 1.1 ที่ตั้ง ตำบลปางกู่ ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 23 กิโลเมตร ทิศเหนือจดเทือกเขาภูพาน ทิศใต้จดตำบลกุดดู่ ทิศตะวันออกจดเทือกเขาภูพาน ทิศตะวันตกจดตำบลกุดดู่ และตำบลบ้านถิ่น สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัวเงิน ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1.2เนื้อที่ ตำบลปางกู่มีเนื้อที่ประมาณ 67.37 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 42,106 ไร่ 1.3 ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงติดภูเขา มีความสูงของภูมิประเทศอยู่ระหว่าง 180 – 340 จากระดับน้ำทะเล มีภูเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือของตำบล 1.4 จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโสกแคน หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงป่งสัง หมู่ที่ 5 บ้านโสกปลาขาว หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7 บ้านนิคมหนองจาน หมู่ที่ 8 บ้านนิคมหนองหม่วย หมู่ที่ 9 บ้านนิคมศรีวิไล หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวงด่าน
1.1 ที่ตั้ง

สภาพทางสังคม
ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 5,293 แยกเป็นชาย 2,701 คน หญิง 2,592 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 163.72 คน / ตารางกิโลเมตร
ประชากร

บริการขั้นพื้นฐาน
บริการขั้นพื้นฐานของ อบต.ปางกู่ สภาพทางเศรษฐกิจ 2.1อาชีพ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่ ทำสวนยาง และอาชีพรับจ้าง 2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ธนาคาร - แห่ง - โรงแรม - แห่ง - ปั้มน้ำมัน - แห่ง - โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง - โรงสี 18 แห่ง 3 สภาพทางสังคม 3.1 การศึกษา - โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง - โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง - โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง - ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง 3.2 สถานบันและองค์กรทางศาสนา - วัด / สำนักสงฆ์ 13 แห่ง - มัสยิด - แห่ง - ศาลเจ้า - แห่ง - โบสถ์ - แห่ง - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ 4 แห่ง 3.3 สาธารณสุข - โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด - เตียง - แห่ง - สถานีอามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง - สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง - ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - สถานีตำรวจ - แห่ง - สถานีดับเพลิง - แห่ง
สาธารณูปโภค
สาธารณูปโภคของ อบต.ปางกู่ การบริการพื้นฐาน 4.1 การคมนาคม มีถนนลูกรังเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้าน และมีบางหมู่บ้านที่ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4.2 การโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ 16 แห่ง (โทรศัพท์สาธารณะ) 4.3 การไฟฟ้า - จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน - จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 1,147 ครัวเรือน 4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำน้ำ, ลำห้วย 6 แห่ง - บึง หนองและอื่นๆ - แห่ง 4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย 10 แห่ง - บ่อน้ำตื้น 102 แห่ง - บ่อโยก - แห่ง - ประปาหมู่บ้าน 20 แห่ง - อื่น ๆ - แห่ง 5 . ข้อมูลอื่นๆ 5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ พื้นที่ตำบลปางกู่มีทรัพยากรป่าไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำใต้ดินเพียงพอกับความต้องการของชุมชน 5.2 มวลชนจัดตั้ง ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น 450 คน ไทยอาสาป้องกันชาติ - รุ่น กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ - รุ่น รสปส. 1 รุ่น 150 คน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 2 รุ่น 112 คน อื่นๆ (กลุ่มสตรี) 3 รุ่น