messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_circle สมาชิกสภา
(นายวารี ศรีมีคร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
โทร : 087-9493254
(นางสุภารัตน์ ทิพย์แสง)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
โทร : 094-6717221
(นายองอาจ ละคร)
สมาชิกสภา อบต.ปางกู่ หมู่ที่ 1
โทร : 093-7930348
(นายวรวิช ดรครชุม)
สมาชิกสภา อบต.ปางกู่ หมู่ที่ 2
โทร : 098-6075510
(นางสมคิด สระบัว)
สมาชิกสภา อบต.ปางกู่ หมู่ที่ 4
โทร : 098-4095643
(นายนิยม ทับจันทร์)
สมาชิกสภา อบต.ปางกู่ หมู่ที่ 6
โทร : 081-2052844
(นายจรรยา โคกศรีอำนวย)
สมาชิกสภา อบต.ปางกู่ หมู่ที่ 7
โทร : 084-4202434
(นายณรงค์ เดี่ยวผา)
สมาชิกสภา อบต.ปางกู่ หมู่ที่ 8
โทร : 093-4451058
(นายสมอาจ กองอ้น)
สมาชิกสภา อบต.ปางกู่ หมู่ที่ 9
โทร : 065-0821599
(นายสมจิตร ศรีเพียแก้ว)
สมาชิกสภา อบต.ปางกู่ หมู่ที่ 10
โทร : 084-2392719