องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_circle กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวภิญญาพัชญ์ ดาเหล็ก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 094-3562328
นายเกียรติคุณ แว่นศิลา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกัญญาภัทร ภูเงิน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 086-9745996
นางลำดวน อินทรักษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-2248947
นางสาววิไลวรรณ วะปะแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 061-0275358
นางสาวพรทิพย์ มาตเลี้ยม
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 086-2351478
นางวิไลวรรณ มณีเลิศ
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 084-9438097
นางสาวอัญชลี ภูเงิน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจันทร์ดัย แก่นโสม
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 084-7922588
นางสาวปัทมา กองบาง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 080-1946948
นางสาวอภิยดา มากจุล
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 087-8658472
นางพิกุล กลางนา
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 061-6637147
นางทวี มูลตรีภักดี
คนงานทั่วไป
โทร : 098-1974002