messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ตรวจสอบภายใน
folder งานตรวจสอบภายใน
อีเมลกลาง
Web mail
อบต.ปางกู่

สถิติ sitemap
วันนี้ 61
เดือนนี้1,124
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)40,596
ทั้งหมด 266,764

info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
แบบประเมิน EIT 2567

แบบประเมิน IIT 2567

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการการบริหารและจัดการขยะในชุมชน (ต้นแบบ) ประจำปีงบประมาณ 2567 [28 มีนาคม 2567]
กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต [13 มีนาคม 2567]
โครงการพัฒนาบุคลากร ในกิจกรรมอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 [13 มีนาคม 2567]
ปฏิบัติการ Re-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ [13 กุมภาพันธ์ 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
รายงานงบแสดงฐานะงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
การจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายระวี ไสยสัตย์
นายก อบต.ปางกู่
โทร : 087-2188904
นายระวี ไสยสัตย์
นายก อบต.ปางกู่
โทร : 087-2188904
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล
มารู้จักกับหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดหนองบัวลำภู
สนง.ประชาสัมพันธ์
จังหวัดหนองบัวลำภู
สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดหนองบัวลำภู

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
09/04/2567
09/04/2567
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่
กสว.
09/04/2567
09/04/2567
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กพส.
05/04/2567
09/04/2567
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กสธ.
04/04/2567
05/04/2567
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ