messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุ โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลปางกู่ (กิจกรรมทำไข่เค็มสมุนไพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับ โครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชนตำบลปางกู่ (กิจกรรมสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวััสดุก่อสร้างเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมารถปรับอากาศ สำหรับโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อเครื่องแบบการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปางกู่ ประจำเดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุหินคลุก บ้านโสกแคน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อคอนกรีต บ้านโสกแคน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างขยายท่อเมนระบบประปาท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างบุกเบิกถนนคันดินเพื่อการเกษตร บ้านนิคมศรีวิไล หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างบุกเบิกถนนคันดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองแวงด่าน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุหินคลุก สายบ้านหนองบัวเงิน-บ้านนิคมศรีวิไล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนโดยการเกรดเกลี่ยภายในตำบล พร้อมซ่อมแซมท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงป่งสัง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกปลาขาว หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE บ้านดอนกู่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคมหนองจาน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคมหนองหม่วย หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน(กองสวัสดิการและสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน(กองสวัสดิการและสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน (งานป้องกัน) จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างซ่อมแซมประตูห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างซ่อมแซมประตูห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสาวนตำบลปางกู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปางกู่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าห้องประชุมผาด่างองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนโดยการเกรดเกลี่ยภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้อค่าของรางวัล ,ป้ายโครงการ ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง (ห้องผู้อำนวยการกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผล (กองการศึกษา) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) เดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อน้ำมันสำหรับสูบน้ำภัยแล้ง บ้านหนองแวงด่าน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
1 - 50 (ทั้งหมด 355 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8