ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุกาอสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านสงเคราะห์สำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง