ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4001 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566)
ชื่อไฟล์ : ZLY8dcDTue24402.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 52Gv25ETue24741.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้