ชื่อเรื่อง : ประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงาน
รายละเอียด : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ นายระวี ไสยสัตย์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีหัวข้อการประชุมดังนี้ (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ในการนี้ นายระวี ไสยสัตย์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ระบุว่า ในการประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ลดความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงาน นำมาพัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น และช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป
ชื่อไฟล์ : cic8jjTMon42217.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้